Qure ::

Qure: zonder "augmented reality"

De gewone realiteit voldoet prima

Zoek  

 Laatste update: 31-01-2022
 
 Inloggen:
Geen account?
Leveringsvoorwaarden Qure
(3883 gelezen)
[Printer vriendelijke pagina | Stuur naar een vriend]

Auteursrecht en copyright
Alle informatie op Qure.nl is beschermd door Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders bepaald. Het op enige wijze kopiëren, openbaar maken en/of (opnieuw) publiceren van (enig deel van) de informatie, producten en/of diensten die door Qure worden aangeboden, is zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Qure niet toegestaan. Deze toestemming wordt uitsluitend schriftelijk gegeven. Indien –altijd en uitsluitend schriftelijk- toestemming wordt gegeven om artikelen of andere teksten uit Qure over te nemen, is dit uitsluitend toegestaan zonder enige wijziging en met volledige bronvermelding en oorspronkelijke publicatiedatum.
 
Licenties en toegang
Toegang tot de besloten gedeelten van Qure.nl wordt verleend op strikt persoonlijke basis. Een inlognaam, wachtwoord en/of ander identificatiemiddel mag alleen worden gebruikt door de natuurlijke persoon aan wie inlognaam en wachtwoord voor de eerste keer zijn geregistreerd, en uitsluitend voor diens eigen gebruik. Het is bezoeker niet toegestaan van de via Qure aangeboden informatie, producten of diensten zodanig gebruik te maken dat dit leidt of kan leiden tot enige vorm van  al of niet commerciële  exploitatie van die informatie, producten of diensten of enig gedeelte daarvan door bezoeker of een derde.
 
De abonnee van Qure zal artikelen of andere informatie uit Qure niet opslaan in een databank of andere vorm van gestructureerde gegevensopslag, al dan niet elektronisch. Informatie van Qure mag niet op bedrijfsnetwerken (of op een “Intranet”) worden geplaatst, zonder uitdrukkelijke toestemming van Qure. De gebruiker gaat akkoord met de door Qure gehanteerde (geautomatiseerde) afhandeling van “credits”, het systeem voor gelimiteerde raadpleging van het Qure Digitale Archief. Abonnees en overige gebruikers gaan akkoord met de leveringsvoorwaarden, de disclaimer en het PrivacyReglement van Qure. Voor collectieve abonnementen (aan o.a. bedrijven) kunnen extra bepalingen gelden die in een overeenkomst vastliggen.
 
Duur van de licentie
Licenties gelden steeds voor één jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Elk abonnement wordt automatisch met één jaar verlengd. Opzegging is op elk gewenst moment mogelijk, mits minstens één maand vóór de eerstvolgende afloopdatum. Individuele licenties binnen een bedrijfsabonnement gelden uitsluitend voor zolang de licentiehouder werkzaam is binnen het bedrijf. Als een werknemer/licentiehouder het bedrijf verlaat, vervalt de licentie, en dient de contactpersoon van de abonnementhouder Qure in te lichten. Deze licentie van een vertrekkende werknemer/licentiehouder kan kosteloos op een andere werknemer worden overgezet.
 
Betalingsvoorwaarden
Betaling van de factuur dient plaats te vinden binnen twee weken na dagtekening van de factuur. Bij overschrijding van de betaaltermijn kan rente in rekening worden gebracht.
 
Aansprakelijkheid en disclaimer
De uitgever TST Produkties, alsmede auteurs en/of redacteuren van de informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft, zullen voor eventuele fouten of onvolledigheden daarin of voor het gebruik dat bezoeker daarvan maakt of voor de (niet-) bereikbaarheid daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naar boven © 2000 - 2024 Qure BV i.o. Amsterdam